Sosnowa Akademia Przedszkolaka jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni, pod numerem OKS.4430.1.2013.

    Sosnowa Akademia Przedszkolaka jest miejscem, w którym zapewniamy dzieciom radosny rozwój i bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę i edukację. Nauczyciele dokładają wszelkich starań aby dzieci z radością stawiały pierwsze kroki w odkrywaniu otaczającego świata. Dbamy o to, aby w przedszkolu dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie i poznawały reguły życia społecznego. Aby w ciepłej, przyjaznej atmosferze odkrywały świat dźwięków, barw i smaków.

     Nasza kadra to doskonale przygotowani, kreatywni i zaangażowani w swoją pracę nauczyciele i specjaliści, realizujący swoją misję w naszym przedszkolu.

Ciepły, radosny i przyjazny klimat, pomaga w łagodnej adaptacji i zapewnia wszystkim dzieciom miły pobyt w przedszkolu. Domową atmosferę panującą w Sosnowej Akademii zawdzięczamy małej grupie - liczącej zaledwie 13 dzieci.

     Nasze nowatorskie metody dydaktyczne pozwalają na wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie poczucia własnej wartości i kreatywności.

- Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

- Chcemy wyrównywać ewentualne niedobory wszystkim dzieciom.

- Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

- Pracownicy przedszkola oraz rodzice są współautorami życia przedszkola.

     W Sosnowej Akademii Przedszkolaka, będącego punktem przedszkolnym, zgodnie ze zdobywającą coraz większą popularność na świecie, koncepcją tworzenia różnowiekowych grup przedszkolnych, przewidziana jest grupa składająca się z przedszkolaków w wieku 2,5 - 6 lat.

     Zajęcia dydaktyczne odbywają się w podgrupach zróżnicowanych wiekowo. Danego dnia wszystkie przedszkolaki mają ten sam temat zajęć, natomiast sposób jego realizacji - zakres przekazywanych wiadomości, metody, stosowane pomoce dydaktyczne, poziom trudności zadań, czas trwania, itd - dostosowane są do każdej grupy wiekowej. 

       Realizując tego typu opcję wychowania i edukacji koncentrujemy się na każdym dziecku i wspieraniu jego rozwoju. Zróżnicowane oddziaływanie i dostosowane do możliwości wymagania
są wpisane w ten model organizacyjny przedszkola. Przebywanie dzieci w grupach mieszanych wiekowo jest przez nas postrzegane jako okoliczność sprzyjająca ich rozwojowi.

    Grupą dzieci zajmuje się stale nauczyciel oraz dodatkowo opiekunka. W trakcie zajęć dodatkowych, prowadzonych przez inne osoby, zawsze obecny jest nauczyciel zajmujący się bezpośrednio grupą.

      Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 

KONCEPCJA PRACY SOSNOWEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

Nasze hasło to:

                            „Przyjazne przedszkole - uśmiechnięte dziecko - szczęśliwi rodzice”

Koncepcja oparta została na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawy o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Nowej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zaspokaja pierwotne potrzeby dzieci, a przede wszystkim potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przynależności, interaktywnej zabawy, aktywnego poznawania różnych środowisk oraz rozwoju tożsamości głównie poprzez zabawę, ruch i wycieczki. Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Celem naszym jest ukształtowanie takiego wychowanka, który będzie otwarty na zadania, które stawia przed nim świat.

1. Największym dobrem Sosnowej Akademii Przedszkolaka jest dobro dziecka, przygotowanie go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

2. Nasza placówka pragnie w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

3. Chce wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

4. Zapewnia warunki do takiego kształcenia umiejętności i postaw, aby każdy przedszkolak potrafił je wykorzystywać w kolejnym etapie edukacji i był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

5. Daje możliwość eksperymentowania, rozwijania swoich możliwości, poznawania siebie, jak również uczenia się wzajemnej tolerancji.

6. Sosnowa Akademia współpracuje z rodzicami, jest otwarta na propozycje rodziców i ich udział w życiu przedszkola.

7. Zależy nam, aby zagwarantować dziecku wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny oraz emocjonalny i społeczny poprzez wspomaganie w rozumieniu świata, w którym żyją: kultywowanie    tradycji rodzinnych,  regionalnych i narodowych;  towarzyszenie w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami;  przygotowanie dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych,  aktywnych  i odpowiedzialnych  członków ludzkiej społeczności.

Absolwent Sosnowej Akademii Przedszkolaka jest:

1. samodzielny i ciekawy świata– często zadaje pytania i przejawia własną aktywność poznawczą,
2. odważny – umie znaleźć się w innym środowisku, przełamuje nieśmiałość i strach przed wejściem w nowe sytuacje;

3. odpowiedzialny - dba o swój wygląd , higienę i zdrowie, respektuje swoje prawa i obowiązki, szanuje siebie i innych;

4.uczciwy – nie kłamie, szanuje swoją i cudza własność;

5. kulturalny – zna i stosuje normy społeczne, szanuje innych ludzi z ich odmiennościami i poglądami.

Kontakt

tel.: +48 535 434 102

       +48 50 480 443

sosnowaakaemia@op.pl

 

Adres

ul. Leśna 19

05-084 Leszno

www.sosnowaakademia.pl