OFERTA

Sosnowa Akademia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do18.00 przez cały rok. W wakacje zapraszamy również dzieci, które nie są zapisane do naszego przedszkola. Do Akademii Przedszkolaka przyjmujemy dzieci od 2 lat, jednak zapraszamy także dzieci młodsze na adaptację.

Nasza Akademia:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikając
ymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Proponujemy Państwu nowy sposób podejścia do dziecka w najważniejszym okresie jego życia. Wiek przedszkolny ten to czas, w którym maluch zaczyna poznawać swoje możliwości, a my postaramy się wychwycić wszystko to, co najlepsze i to co może zaprocentować w przyszłości. Wiele zajęć odbywa się w formie miłej i wesołej zabawy.

Dzięki zabawie dziecko:

- rozwija zdolności intelektualne

- kształtuje swą osobowość,

- tworzy nowe wartości,

- rozładowuje emocje,

- nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami,

- uczy się podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów,

- stosuje zdobytą wiedzę i doświadczenia w praktyce.

Do pracy z dzieckiem wykorzystujemy program „Zabawy Fundamentalne” - kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zawiera około 400 przepisów na zabawy rozwijające dziecko we wszystkich sferach. Program Sosnowej Akademii to oferta skierowana do Rodziców myślących o przyszłości swoich pociech, którym przyjdzie żyć w dynamicznym społeczeństwie.

Metody pracy z dziećmi:

1. Metoda KLANZA – pedagogika zabawy z chustą animacyjną

2. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

3. Metoda nauczania matematyki – Edyty Gruszczyk-Kolczyńska

4. Metoda M. Montessori

5. Zabawy fundamentalne – Colin Rose i Katarzyna Latkowska

6. Bajkoterapia i muzykoterapia

Obszary działań, w których realizujemy koncepcję

Obszar I – współpraca z dzieckiem:

 • pomoc w adaptacji w przedszkolu dzieci 2- i 3-letnich;

 • umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru zabaw;

 • rozwijanie w zakresie aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;

 • rozwijanie postaw twórczych dzieci poprzez aktywne metody pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką;

 • sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości dziecka;

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, procesów myślowych i aktywności twórczej;

 • rozwijanie umiejętności dobrego i skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi;

 • skłanianie do starannego i poprawnego wypowiadania się w różnych sytuacjach;

 • zachęcenie do w miarę możliwości do samodzielnego radzenia sobie w różnorodnych obszarach działalności;

 • uczenie samodzielnego zdobywania wiedzy; 

 • uwrażliwienie na problemy innych dzieci;

 • dawanie możliwości poznania środowiska lokalnego;

 • podejmowanie działań zmierzających do wychodzenia poza placówkę w celu rozwijania aktywności społecznych dzieci;

 • przygotowanie dzieci 5- i 6-letnich do możliwie bezstresowego przejścia na kolejny szczebel edukacji.

Obszar II – Praca z rodzicami:

 • poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną:

 • zapoznanie z funkcjonowaniem placówki,

 • aktywizowanie Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola, podnoszenie wiedzy pedagogicznej na stronie internetowej z artykułami, polecana literatura i czasopisma pedagogiczne,

 • częsty bezpośredni kontakt z nauczycielką,

 • publikacje wydarzeń z życia przedszkola na stronie internetowej

 • zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte,

 • organizowanie konsultacji z psychologiem

 • włączenie rodziców w działania przedszkola:

 • współorganizowanie uroczystości, festynów, przedsięwzięć uczestniczenie w przedszkolnych konkursach

 • prezentowanie przez rodziców hobby i zainteresowań na forum grupy, przedszkola

Obszar III - współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • udział w akcjach charytatywnych: zbieranie karmy, koców dla podopiecznych schroniska dla zwierząt, zbieranie nakrętek, płyt, baterii na rzecz ochrony środowiska

 • współpraca z biblioteką gminną w Lesznie

 • przybliżanie założeń naszego przedszkola w środowisku lokalnym:

 • organizowanie wycieczek i pikników

 • zapoznanie z pracą ludzi w najbliższej okolicy: (Urząd Pocztowy, Straż Pożarna, Komenda Policji, gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, gabinet stomatologiczny, punkt krawiecki itp.)

 • nadawanie tytułu „Przyjaciel naszego Przedszkola” osobom lub instytucjom

Zasady realizacji:

     Zajęcia  wychowawczo-dydaktyczne w naszym przedszkolu dostosowane  są do możliwości  rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania , przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

     Przedszkole zapewnia  opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają  możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, instruktorów zajęć dodatkowych i ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje  zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

     Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a oni właśnie  zapewniają każdemu z nich podmiotowe traktowanie, są  ich  partnerami, stoją  obok, pozwalając na ujawnienie dziecięcych pomysłów, zachęcając je  jednocześnie do pełnej realizacji, dbają  o ich pełny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna  atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele i personel obsługowy umiejętnie otaczają opieką  wszystkie dzieci.

     Nauczycielki znają  potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

     Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia  ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

                                                W Sosnowej Akademii Przedszkolaka dziecko:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 • Czuje się bezpiecznie.
 • Nabywa umiejętności samodzielnego i aktywnego działania.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Uczy się z godnością przyjmować niepowodzenia i porażki.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Nabiera prawidłowych nawyków i postaw.
 • Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

                                       W Sosnowej Akademii Przedszkolaka rodzice:

 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 • Uzyskują pomoc  specjalistów.
 • Dzielą się  swoimi spostrzeżeniami o pracy placówki, bezpośrednio rozmawiają  z nauczycielem, menagerem czy osobą prowadzącą o trudnych  sprawach wychowawczych.
 • Czynnie  uczestniczą  w  życiu przedszkola.
 • Czynnie   wspierają  przedszkole w  jego  działaniach:   (chętnie współpracują   z  nauczycielami, oferują  wszechstronną pomoc, służą  swoją  zawodową wiedzą).
 • Są  partnerami w  tworzeniu klimatu , działalności dydaktycznej przedszkola.

                                                   W Sosnowej Akademii nauczyciele:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 • Realizują programy  dostosowane do potrzeb grupy i placówki
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach         i szkoleniach.
 • Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Prowadzą obserwacje pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

.

.

.

.

Kontakt

tel.: +48 535 434 102

       +48 50 480 443

sosnowaakaemia@op.pl

 

Adres

ul. Leśna 19

05-084 Leszno

www.sosnowaakademia.pl